Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมโครงการเยาชนเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมโครงการเยาชนเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)

Facebook comment