Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภา มรม.พร้อมด้วย รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ได้นำคณะกรรมการสภามหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปลูกต้นพยุง และต้นประดู่ จำนวน 10 ต้น

เมื่อบ่ายวานนี้ (27/08/58) ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภา มรม.พร้อมด้วย รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ได้นำคณะกรรมการสภามหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปลูกต้นพยุง และต้นประดู่ จำนวน 10 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ไม้และยังเป็นการส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยให้สวยงามในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวอีกด้วย

Facebook comment