Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครอบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาส

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครอบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัตน์-โลกาภิวัตน์

Facebook comment