Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและการตรวจสอบความซ้ำซ้อนทางการวิจัย”

วันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รองศาสตราจารย์สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและการตรวจสอบความซ้ำซ้อนทางการวิจัย”

Facebook comment