Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มอบให้ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการสร้างประสิทธิภาพคน สู่ประสิทธิผล งานบริการคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมว

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มอบให้ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการสร้างประสิทธิภาพคน สู่ประสิทธิผล งานบริการคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment