Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวางระบบบริหารงานบุคคล โดยมี คณะกรรมการ ก.บ.ม. / กรรรมการสภา มรม. (ผู้แทนคณบดี) / ประธานส่งเสริมกิจการ มรม. / ประธานสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมการประชุม

วันนี้ (8 ก.ย. 58) ณ เขาค้อไฮแลนด์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวางระบบบริหารงานบุคคล โดยมี คณะกรรมการ ก.บ.ม. / กรรรมการสภา มรม. (ผู้แทนคณบดี) / ประธานส่งเสริมกิจการ มรม. / ประธานสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอดีตกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนวิธีปฏิบัติและแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นการเปิดเวทีซักถาม เสนอปัญหา แนวทางแก้ไข ในรายละเอียดด้านการบริหารงานบุคคลอย่างลึกซึ่ง เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกันและเป็นระบบทั้งมหาวิทาลัย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ในทางปฏิบัติ ช่วยกันคิดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาขอใช้บริการงานบริหารบุคคล

Facebook comment