Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" (Quick Win Directing Problems of the National Education ) 24 กันยายน 2558 ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" (Quick Win Directing Problems of the National Education )
24 กันยายน 2558 ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Facebook comment