Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และการวิเคราะห์ค่างาน ที่ห้องประชุม 4B ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษ

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และการวิเคราะห์ค่างาน ที่ห้องประชุม 4B ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

Facebook comment