Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ภาพบรรยากาศตลอดการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในชื่อโครงการ"พัฒนาบุคลากร"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพบรรยากาศตลอดการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในชื่อโครงการ"พัฒนาบุคลากร"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ในระหว่างเมื่อวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ มหาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Facebook comment