Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment