Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานป่าไม้มหาสารคาม กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน
►นายชัยเลิศ หัวเมืองแก้ว หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้มหาสารคาม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ป่าไม้ และยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกหนแห่ง เพื่อพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ฟื้นกลับมามีความสมบูรณ์ รวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรมีพื้นที่ทำกิน และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
►พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนให้ข้าราชการ ประชาชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ เพื่อปกป้องและรักษาป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ สมดังพระราชปณิธาน
►ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีถวายพระพร, กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ทรงปลูก, ปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีม่วงจำนวน 61 ต้น เช่น ต้นตะแบก ต้นเสลา อินทนิลน้ำ อินทนิลบก ศรีตัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บุคลากรจากศูนย์ประสานงานป่าไม้มหาสารคาม และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน ...

Facebook comment