Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกัน ถวายภัตตาหารเพล และประกอบพิธี สงน้ำพระเจ้าศรีโสภณฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ปี 2558

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกัน ถวายภัตตาหารเพล และประกอบพิธี สงน้ำพระเจ้าศรีโสภณฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ปี 2558 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณลานพระเจ้าศรีโสภณฯ

Facebook comment