Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประธานที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2558

วันที่ 9 เม.ย. 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์ ยุพินฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประธานที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ี 3/2558

Facebook comment