Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2558 โดยมี ผศ.ไพรฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภา มรม.เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤิทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย และให้แนวคิดเกี่ยวกับการวางรากฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกิดใหม่ เพื่อเผชิญกับความท้าทายของทศวรรษที่ 21

Facebook comment