Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จัดพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ฮักนะ...กุดรัง”

เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อุทยานการเรียนรู้ชุมชนพึ่งตนเองฯ “ฮักนะ...กุดรัง” กม.๓๓ บ้านกุดเม็ก ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จัดพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ฮักนะ...กุดรัง” โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้พึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อเป็นสถานที่นำเสนอผลงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของทุกหมู่บ้านในตำบลกุดรัง (๑๖ หมู่บ้าน)
๓. เพื่อเป็นแหล่งจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายของดี ของตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
โดย นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ฯ พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับชุมชน ต.กุดรัง และร่วมเฉลิมฉลอง ๑๕๐ปี เมืองมหาสารคาม

Facebook comment