Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อจัดสรรให้นักศึกษา

รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อจัดสรรให้นักศึกษา จำนวนเงิน 16,000 บาท
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

Facebook comment