Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้กำลังใจผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้กำลังใจผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตร์ วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 5 ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์

Facebook comment