Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2558

วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาคาร 34 รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2558 โดยมี ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภา มรม. เป็นประธานในที่ประชุม

Facebook comment