Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 13.30 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม

Facebook comment