Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2558

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment