Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมเสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในระดับชั้นต่างๆประชุมหารือ ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมเสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในระดับชั้นต่างๆ

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 รศ. สมชาย วงเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือ ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมเสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในระดับชั้นต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment