Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดสัมมนานอกสถานที่พร้อมศึกษาดูงาน

อาจารย์นุจรี ใจประนบ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 - 16 กันยายน 2561 หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3  ที่จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) ณ จันท์เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะในการทำงานพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักและกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีทักษะการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่น และมีความสามารถในการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง จาก มทร.อีสาน อ.นฤมล กางเกตุ จากหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่ให้ข้อเสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มี ผศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.บัญชา พุฒิวนากุล ดร.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ อ.ศรัณยา อัตถากร เป็นที่ปรึกษากลุ่มสัมมนาช่วยแนะนำและให้คำปรึกษานักศึกษาด้วยความใส่ใจจนทำให้แต่ละกลุ่มดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี 

Facebook comment