Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดดำเนินโครงการ "ออม"

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการ "ออม" พร้อมรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบทางสังคม ระบบการออม และสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment