Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 คณะครุศาสตร์ อาคาร 7

วันที่ 6 พ.ค. 58 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 732 คณะครุศาสตร์ อาคาร 7 รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมกับผู้บริหาร มรม.โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 และรับฟังความคิดเห็นในกาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

Facebook comment