Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4 / 2558 ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4 / 2558 ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

Facebook comment