Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2558

วันที่ 7 พ.ค. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูล ยุพิน เลาหะพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2558

Facebook comment