Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมดอกจาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment