Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้มวยไทยสู่อาเซียน โดยสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

วันที่ 11 พ.ค. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Conferenec 2 รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้มวยไทยสู่อาเซียน โดยสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

Facebook comment