Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการนักเรียนใหม่มีใบขับขี่ โดยขนส่งจังหวัดมหาสารคาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมการขอทำใบขับขี่ใหม่ให้กับนักศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม Conference Room 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment