Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตามโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

วันที่ 11 พ.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 34 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วยผู้บริหาร มรม. ตรวจเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตามโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

Facebook comment