Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment