Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

NCTIM 2015 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1


วันที่ 12 พ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 ( The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management : NCTIM 2015 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมเป็นเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการ จำนวน 9 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,มหาวิทาลัยราชภัฏพระนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, มหาวิทาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อดำเนินการจัดประชุมวิชาการ และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ในวันที่ 12 พ.ค. 2558 เวลา 10.00-12.00 น. พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ในวันที่ 13 พ.ค. 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook comment