Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การทบทวน และกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การทบทวน และกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 1 เมษายน 2562 
ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

Facebook comment