Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มน้ำตาลวังขนาย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่มน้ำตาลวังขนาย ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจอ้อยและน้ำตาล วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
ภายใต้ขอบเขตคือ 
-การจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร/นักศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
-วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตอ้อย/น้ำตาล/by product
-ส่งเสริมกิจกรรม ฝึกงาน/WIL/ฝึกประสบการณ์/สหกิจ ของนักศึกษา
-กิจกรรม CSR อื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม/การดูแลผู้สูงอายุ/การพัฒนาฝึกสอนฟุตบอล เป็นต้น 

Facebook comment