Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 สรรหาประธานคนใหม่

          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายเอกราช โพธิแลกุ รักษาการประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เป็นประธานการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของสภานักศึกษาในรอบที่ผ่านมา และการสรรหาประธานสภานักศึกษา เพื่อทำหน้าที่แทนคนเดิมที่หมดวาระ
          โดยสมาชิกสภานักศึกษา ได้ร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับตำแหน่งประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด คือนายธนพงษ์ จุติรักษ์ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการโหวตเลือกผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมสภานักศึกษา อาทิ เลขานุการ กรรมการฝ่าย เหรัญญิก

          โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สุกลไทย รองอธิการบดี นายประภาส ปาตลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมบุคลากร และมีนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมสังเกตุการณ์และเป็นสักขีพยานอีกด้วย

Facebook comment