Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2558 ท่าน ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำทีมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 28 ในหัวข้อ "ชุมชนนักปฏิบัติกับการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร" ณ โรงแรมตะมาลี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook comment