Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาการตลาด ร่วมกันพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 2562

การอบรม “การส่งเสริมกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562” วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปี 3 และนักศึกษาที่สนใจด้านการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ ยังเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคต

Facebook comment