Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 09.30 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภา มรม. เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Facebook comment