Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรม การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL ระยะที่ 3

โครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการทำงานกับการเรียนรู้ Work Integrated Learning(WIL) ระยะที่ 3 ด้านการเตรียมความพร้อมในการฝังตัวในสถานประกอบการของคณาจารย์เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตพันธ์ใหม่แบบบูรณาการร่วมกับการทำงานของสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment