Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ และสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ.

วันที่ 27 พ.ค. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วยผู้บริหาร มรม. ได้ตรวจเยี่ยมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ และสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ.
ตามโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

Facebook comment