Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวรชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Facebook comment