Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ุ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ ประทานเกียรติบัตร แก่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ุ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ ประทานเกียรติบัตร แก่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรดีเด่น สาขาการจัดการ ในโอกาสเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดรัง ที่องค์บริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

Facebook comment