Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคอีสานตอนบน

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคอีสานตอนบน เพื่อผลักดันนโยบาย สู่แนวปฏิบัติ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคอีสานตอนบน 12 สถาบัน วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment