Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประธานกล่าวเปิดโครงการยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่ 2 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประธานกล่าวเปิดโครงการยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยจัดเป็นลักษณะของค่าย 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 2-5 มิ.ย. 2558 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนสารคามพิทยาคม เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 200 คน

Facebook comment