Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รวมภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
The Sun Games 2020
ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

uploading ...

Facebook comment