Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดสอบ TOEIC ฝ่าวิกฤต Corona Virus (Covid-19)

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุม 4B อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร. เกตน์สิรี จำปีหอม ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้จัดการสอบ TOEIC เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ หลังจากที่ได้มีการจัดติวสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
 
ทั้งนี้การจัดสอบ TOEIC ดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับ CPA (Thailand) ในการจัดระบบการสอบ และยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการตรวจคัดกรองนักศึกษาผู้เข้าสอบ เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 
การสอบวัดผล TOEIC หรือ Test of English for International Communication ภายในสถานศึกษานั้นนักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าสมัครสอบ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ศักยภาพของตนเอง เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อันจะเพิ่มโอกาสในการเลือกและสมัครเข้าทำงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิตและมหาวิทยาลัยโดยรวม

Facebook comment