Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ฝ่ายวิชาการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีและคณะทำงาน ได้จัดการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะวิชา ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหะพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพด้านสุขภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมตามรูปแบบนิวนอร์มอล (New Normal) ที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการการศึกษาที่ดีต่อไปตามประกาศและข้อกำหนดความปลอดภัยของทางราชการในสถานการณ์ปัจจุบัน

Facebook comment