Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มอบเกียรติบัตรให้กับนายนเรนฤทธิ์ มาศยะ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 5 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.มอบเกียรติบัตรให้กับนายนเรนฤทธิ์ มาศยะ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรองวัลชมเชย ในการประกวดออกแบบของที่ระลึกสำหรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศ กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook comment