Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กองคลัง จัดอบรมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment