Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กรมราชทัณฑ์ ร่วมมือกับ 3 สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กรมราชทัณฑ์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 3 สถาบัน ตามแผนแม่บทการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

Facebook comment